Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

6. Barn och ungdomar

Idag har nästan hälften (45%) av tvååringarna provat att använda internet. Inom en nära framtid har åtminstone hälften av åldersgruppen blivit användare av internet. Det är långt ifrån den situation som existerade när internet på allvar började spridas i Sverige i slutet av 90-talet. Under de drygt tio år som förflutit sedan dess har internet blivit något välbekant även för de minsta.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Håller webbversionerna på att ersätta de traditionella medierna?

Diagram 6.2. Andel av unga i befolkningen som med olika frekvens använder internet Visa som tabell Ladda ner

Hälften av tvååringarna använder snart internet

I slutet av 90-talet var internet ingenting för förskolebarn och inte heller något för ungdomar. Kring millennieskiftet, när halva svenska folket hade skaffat internet, stod de flesta ungdomar och så gott som alla barn utanför internet. Hälften av 13-åringarna hade börjat men betydligt färre av de yngre. Sedan har åldern då halva åldersgruppen använder internet successivt sjunkit. 2008 använde hälften av femåringarna internet, 2011 hälften av treåringarna och nu 2013 nästan hälften av tvååringarna. Internet har således krupit ner till de minsta. En utveckling som surfplattorna har förstärkt.

Idag är internet en del av de ungas värld. Redan vid sex till sju års ålder är nio av tio användare av internet. Så gott som alla tonåringar är internetanvändare. Det innebär inte att alla använder internet varje dag. Bland förskolebarnen är omkring 25 procent dagliga användare, sedan ökar det när de börjar skolan upp till 50 procent. Vid elva års ålder är 90 procent dagliga användare.

Sett i ett övergripande perspektiv är det bland barnen som de stora förändringarna har skett under de senaste åren medan spridningen av internet bland de äldre har stagnerat. Jämför vi fyra år tillbaka syns dessa förändringar tydligt. Bland treåringarna är idag 60 procent internetanvändare jämfört med 22 procent år 2009. Och bland sexåringarna har användningen ökat från 74 procent till 90 procent. Hos de äldre barnen har förändringarna varit små, eftersom det redan 2009 var 90 procent av sjuåringarna som använde internet.

Diagram 6.1. Ålder då 50 procent av en åldersgrupp börjat använda internet Visa som tabell Ladda ner

Diagram 6.3. Andel i olika åldrar som någon gång använt internet. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 6.4. Andel i olika åldrar som dagligen använder internet. Visa som tabell Ladda ner

Allt fler barn använder internet dagligen

För fyra år sedan var det några få procent av förskolebarnen som dagligen använde internet. Idag är det 25–30 procent som är dagliga användare i åldern tre till sex år. Men även hos de äldre i åldern sju till elva år har andelen dagliga användare ökat med 20–30 procentenheter under de senaste fyra åren.

I takt med att barnen växer och utvecklas förändras också deras användning av internet. Särskilt i skolåldern när de utvecklas till läsande och skrivande individer börjar de använda internet på ett nytt sätt. En åttaårings användning av internet ser helt annorlunda ut jämfört med en fyraårings på liknande sätt som en sextonårings utnyttjande av nätet är annorlunda än en åttaårings. Vi kan skilja mellan fyra faser:

  • Den första fasen: 2–6 år
  • Den andra fasen: 7–11 år
  • Den tredje fasen: 12–15 år
  • Den fjärde fasen: 16–19 år

I nästan alla familjer har barnen tillgång till en dator eftersom föräldrarna använder internet i hemmet. 96 till 98 procent i åldern 25 till 55 år använder internet någon gång. Nu har också många barnfamiljer skaffat en surfplatta vilket drygt hälften av barnen från fem år och uppåt också har tillgång till och använder. Till detta kommer mobiler som har blivit allt vanligare även bland förskolebarn. I skolåldern från sju till åtta år börjar de vanliga mobilerna bytas ut mot smarta mobiler och i åldern elva till tolv år har de flesta en smartmobil som de kan ansluta till internet.

Diagram 6.5. Andel i olika åldrar som har tillgång till vanlig mobil, mobil med internet respektive surfplatta. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 6.7. Andel av barnen i olika åldrar som någon gång prövat på olika aktiviteter. Visa som tabell Ladda ner

Första fasen: 2–6 år

Utmärkande för förskolebarnen är den stora skillnaden i användningen av internet. En del använder internet dagligen medan andra inte alls är användare vilket är fallet för hälften av barnen som är två till tre år. De flesta som använder internet gör det ibland medan betydligt färre är dagliga användare. Bland de äldre barnen, elva år och uppåt, är nästan alla användare också dagliga användare.

Som vi sett tidigare har det skett stora förändringar bland de yngsta. Idag har nästan hälften av tvååringarna prövat att använda internet och en av fyra treåringar använder internet dagligen. Det är framför allt surfplattans intåg i barnfamiljerna som bidragit till denna utveckling. Så gott som alla som dagligen använder internet bland de yngsta upp till sju års ålder använder också en surfplatta. Det medför att det också finns stora skillnader mellan familjer beroende på utbildning och inkomst. Se kapitlet om digitala klyftor.

Video och olika typer av spel och pussel dominerar användningen bland de yngsta. 80 procent av de yngsta ser på video och hälften spelar olika spel. Från fem års ålder spelar så gott som alla något sorts spel medan videotittandet fortfarande är mycket stort. Ett begränsat antal har börjat söka via sökmotorer som Google och besöka sociala nätverk. Det är dock först efter sjuårsåldern när barnen börjat skolan som användningen blir mer mångfacetterad.

Diagram 6.6. Andel i olika åldrar som dagligen använder internet resp. surfplatta. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 6.8. Andel av varje åldersgrupp som dagligen eller någon gång söker efter fakta på internet. Visa som tabell Ladda ner

Andra fasen: 7–11 år

Spelandet och videotittandet fortsätter att dominera internetanvändningen även under de första skolåren, men nu när barnen kan skriva och läsa kan de också själva söka på internet. De kan också kommunicera med textmeddelanden och bli medlemmar på de sociala nätverken. Det är under de första fyra, fem skolåren som användningen av internet utvecklas och fördjupas. Hela tiden upptäcks nya saker och successivt blir allt fler engagerade. Samtidigt är skillnaderna mellan barnen mycket stora. En del är mycket aktiva med olika aktiviteter på internet medan andra mest spelar och ser på video.

En av de första sakerna barnen lär sig är att söka på internet. De kunskaperna kan användas för att leta efter information och söka efter fakta lika väl som söka efter udda videor på Youtube. Vid åtta till nio års ålder har hälften av barnen prövat på detta. Vid tioårsåldern en majoritet, men först uppe i tonåren har nästan alla gjort det.

Permalänk

Diagram 6.9. Andel av varje åldersgrupp som dagligen eller någon gång besöker sociala nätverk. Visa som tabell Ladda ner

Sociala nätverk

Trots att till exempel Facebook har en åldersgräns på 13 år börjar en del flickor att besöka ett socialt nätverk redan när de är åtta till nio år gamla. Sedan går det fort och allt fler blir besökare. Kulmen nås i sena tonåren då 94 procent av både pojkar och flickor är användare och 80 procent gör dagliga besök. I synnerhet i det första skedet upp till 12–13 år är skillnaderna mycket stora mellan pojkar och flickor.

Permalänk

Diagram 6.10. Andel av varje åldersgrupp som dagligen eller någon gång chattar. Visa som tabell Ladda ner

Chatt

Barnen lär sig tidigt att skicka textmeddelanden mellan varandra. Vanligast är sms via mobilen, som hälften har i åtta- till nioårsåldern och nästan alla skolbarn när de blivit tolv år. I början av tonåren använder så gott som alla sms och 71 procent gör det dagligen. Chattandet, att använda instant messaging som till exempel msn, är inte riktigt lika utbrett, men engagerar fler och fler under de första skolåren.

Permalänk

Diagram 6.11. Andel av pojkar och flickor 12-15 år som med olika frekvens gör olika saker på internet. Visa som tabell Ladda ner

Tredje fasen: 12–15 år

I denna ålder blir användningen av internet mer mångfacetterad och pojkars och flickors användning börjar skilja sig åt. Flickorna intresserar sig mer för de sociala nätverken och bloggarna medan pojkarna fortsätter att spela och se på video. Internet har också blivit viktigt för skolarbetet.

Permalänk

Den fjärde fasen: 16–19 år

Visserligen ger sig en del unga flickor ut på de sociala nätverken redan under de första skolåren, men det är först i de sena tonåren som nästan alla tonåringar är där. 94 procent av de äldre tonåringarna har en smartmobil, 93 procent använder dagligen internet, 90 procent skickar dagligen sms, 93 procent besöker sociala nätverk och 80 procent gör det dagligen.

Permalänk

Oroande och upprörande upplevelser av internet

Enligt föräldrarna är det 13 procent av förskolebarnen (tre till sju år) som upplevt något på internet som gjort dem upprörda eller oroade. Denna andel ökar under de första skolåren (sju till elva år) till 20 procent. Snävas frågan in till vad som hänt under det senaste året minskar siffran till en dryg tiondel bland dem i åldern nio till tio år för att öka till en fjärdedel bland de äldre (15–16 år). De som upprepade gånger, minst en gång i månaden, känt sig besvärade eller upprörda varierade från ett par procent bland de yngre till 8 procent bland 15–16 åringarna. (von Feilitzen et al. 2011; Findahl et al. 2013b)

Permalänk

Diagram 6.12. Andel som med olika frekvens får i uppgift att använda internet för att göra skolarbete. Visa som tabell Ladda ner

Internet har blivit allt viktigare för skolarbetet

Skolan har länge haft svårt att integrera internet i skolarbetet. Men stora förändringar har skett under de senaste åren. Många tecken tyder på det. Eleverna säger att internet används allt oftare och det har blivit mycket vanligare att internet används i skolan för att göra skolarbeten. Tiden som eleverna ägnar internet i skolan har därmed ökat. Eleverna går också själva ut på internet för att skaffa sig information till skolarbetet i mycket större utsträckning än tidigare och de bedömer att internet har blivit allt viktigare för deras skolarbete, till och med viktigare än för deras privata liv utanför skolan. Men fortfarande finns många skolor där internet inte används alls.

Jämför vi några år bakåt kan vi se att det har skett stora förändringar. Det gäller i synnerhet i åldrarna 12–15 år, där det dagliga användandet av internet i skolarbetet ökar. Här är ökningen mycket stor, från 11 procent 2009 till 53 procent dagliga användare idag. Bland de äldre ungdomarna användes internet oftare men även här har det dagliga användandet ökat från 42 till 70 procent.

Hälften av skolbarnen, från tio år och uppåt, gör skolarbete på internet åtminstone någon eller några gånger i veckan. I åldern 12–15 år gäller det för 80 procent av barnen. Att internet används dagligen för skolarbeten är dock inte så vanligt. En sådan daglig användning omfattas av 14 procent av barnen i åldern 10–15 år och av omkring 30 procent bland de äldre.

Alla skolbarn har åtminstone någon gång kollat fakta på internet och skaffat information relaterat till skolarbete. Sju av tio gör det minst någon gång i veckan (12–15 år) och bland de äldre (16–19 år) är det nio av tio.

Diagram 6.13. Andel av barnen 12–15 år som använder internet i skolan dagligen eller någon gång i veckan år 2009 och 2013. Visa som tabell Ladda ner

Diagram 6.14. Andel av barnen 16–19 år som använder internet i skolan någon/några gånger i veckan eller dagligen år 2009 och 2013. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 6.15. Genomsnittlig tid som barnen 12–15 år använder internet under en vecka i hemmet och i skolan under 2009 respektive 2013. Visa som tabell Ladda ner

Tiden med internet i skolan har fördubblats

Ser vi till hur mycket tid som används i skolan för internet finner vi även här stora förändringar under de senaste åren. För fyra år sedan, 2009, lade 12-15-åringarna två timmar i veckan på internet och 16-19-åringarna dubbelt så mycket, fyra timmar. I dag har de yngre mer än fördubblat sin användning till 5,6 timmar i veckan medan de äldre nästan har fördubblat sin användning. Tiden som ägnas åt internet i stort har också den ökat under de senaste åren men inte alls i samma utsträckning som internettiden i skolan.

Diagram 6.16. Genomsnittlig tid som ungdomar 16–19 år använder internet under en vecka i hemmet och i skolan under 2009 respektive 2013. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 6.18. Andel av barnen i olika åldersgrupper som anser att internet är viktigt eller mycket viktigt för dem privat i vardagslivet respektive för deras studier år 2013. Visa som tabell Ladda ner

Internet är idag viktigare för ungdomars studier än för deras privatliv

Internets ökade betydelse för skolarbetet har också satt sina spår i skolbarnens egna bedömningar. Andelen barn i åldern 12–15 år som anser att internet är viktigt eller mycket viktigt för deras studier har ökat från 26 procent (2009) till 66 procent i år. Det innebär mer än en fördubbling. Det intressanta med dessa bedömningar är att ungdomarna idag anser att internet är minst lika viktigt för deras studier som privat i vardagslivet. Så var inte fallet tidigare då internet främst bedömdes vara av betydelse för privatlivet utanför skolan med musik, sociala nätverk och video. Idag är det till och med så att 82 procent av de äldre ungdomarna (16–19 år) anser att internet är viktigt eller mycket viktigt för deras privata liv medan hela 91 procent anser detsamma om internets roll för deras studier (diagram 6.18).

Överhuvudtaget tycks ungdomarnas egna aktiviteter som att kolla fakta, skaffa information relaterat till skolarbete etcetera, vara mer frekventa än de internetuppgifter som ges i skolan. Fortfarande är det många av skolbarnen sju till nio år som aldrig använder internet i skolan och många i åldern tio till elva år som endast någon gång eller aldrig använder internet i skolan.

Diagram 6.17. Andel av barnen 12–15 år som anser att internet är viktigt eller mycket viktigt för dem privat i vardagslivet respektive för deras studier år 2009 och 2013. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk