Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Avslutning

De första åren när internet började spridas i befolkningen uppstod det stora digitala klyftor mellan tjänstemän och arbetare, mellan rika och fattiga, mellan kvinnor och män, mellan de som arbetade och unga och gamla. Idag har en stor del av dessa klyftor försvunnit i alla fall när det gäller tillgång och användning av internet. Men det har tagit mer än femton år.

Till att börja med var det arbetslivets intressen som var drivkraften bakom internets spridning, men snart blev människors privata intressen minst lika viktiga och så har det fortsatt. Det är framför allt privata behov och intressen som driver på spridningen av det mobila internet.

För dagens unga har internet blivit det viktigaste mediet, vilket blivit ännu tydligare med mobilt internet. Men här har också skett stora förändringar när pojkarnas tidigare dominans har utmanats av flickorna.

När internet introducerades var den nya informationstekniken inget för flickor. Det var de unga männen som dominerade. Internet var männens och pojkarnas värld. Det handlade om teknik. Flickorna kommunicerade via mobilerna med sms och mms. Med tiden kom de också att bli allt mer aktiva på internet. För fyra år sedan var det de unga kvinnorna 14–21 år som var mest aktiva att ladda upp bilder på internet, läsa och skriva bloggar och vara aktiva på de sociala nätverken.

Idag har de smarta mobilerna förstärkt denna dominans ytterligare. Det är de unga kvinnorna som tillbringar mest tid på internet med hjälp av sina bärbara datorer och smarta telefoner. Det är inte längre en fråga om teknik utan om innehåll. Enda undantaget gäller spelandet. Där dominerar fortfarande de unga männen.

En konsekvens av de unga kvinnornas aktiva användning av internet, där de delvis skapar sitt eget innehåll, har blivit att allt fler av dem känner sig delaktiga i det nya informationssamhället. Jämför vi idag flickor och pojkar i åldern 12–15 år känner sig flickorna mer delaktiga i det nya informationssamhället än pojkarna. Det är en genomgripande förändring om vi jämför med situationen för 10–15 år sedan då datorer och internet var något bara för pojkar. Förändringar kan ske och är möjliga om innehållet är intressant och attraktivt.

Tiden med internet i skolan har fördubblats under de fyra senaste åren, vilket betyder att internet har tagit en allt större plats i skolan. Men fortfarande är det många av barnen i lågstadiet som aldrig använder internet i skolan. Det rimmar dåligt med skolbarnens egna erfarenheter av att kolla fakta och skaffa information relaterat till skolarbetet. För skolbarnen har internet blivit allt viktigare för skolarbetet, nästan lika viktigt som det är för deras egna privata liv.

Mobilt internet har gjort internet tillgängligt utanför hem, arbete och skola och allt mer tid ägnas åt internet när man är på andra platser eller på väg samtidigt som tiden med internet bara minskat marginellt i hem och på arbete. Det innebär att den totala tiden med internet ökat. En närmare granskning av hur de smarta mobilerna används visar på stora generationsskillnader. Medan närmare 100 procent av de unga från 12 till 45 år använder sig av de smarta mobilerna är den dagliga användningen bland personer över 65 år mycket lägre. Det lilla formatet med bristande användarvänlighet sätter gränserna. Det gör generationsskillnaden svår att överbrygga.

Surfplattorna med sina appar har hjälpt till att göra användningen av internet lättare. Många trösklar som möter en ovan datoranvändare är borta. Det märks inte minst på förskolebarnen som inte kan läsa och skriva men ändå blivit dagliga internetanvändare med hjälp av surfplattorna. Om detta också är något för äldre får framtiden utvisa. När en ny teknik börjar spridas kommer i regel de äldre generationerna sist och surfplattorna har ännu bara funnits under några år.

Femton år efter det att televisionen infördes lyssnade fortfarande många, 10–20 procent av de äldre, endast på radio (Wachtmeister, 1972). Idag däremot finns det inte några som ser så mycket på tv som de gamla. De som först var ointresserade av televisionen är nu de största tillskyndarna. Det innebär inte att de övergivit radion. De lyssnar också mycket på radio. Televisionen har inte konkurrerat ut radion utan kompletterat den.

Detsamma verkar relationen vara mellan internet och de traditionella medierna. Trots att tidningarnas, radions och televisionens innehåll i mångt och mycket finns tillgängligt också på internet lever de traditionella medierna kvar i sina ursprungliga former. Men många kompletterar med att också ibland söka upp de traditionella mediernas innehåll på internet. Det är däremot ovanligt att helt byta ut den traditionella boken, tidningen, radion eller tv:n mot en e-version på nätet. Det gäller även bland de unga där internet har blivit huvudkällan till både nyheter, information och underhållning.

Det finns ett undantag. Det gäller kvällstidningen som många, särskilt de unga, endast tar del av på internet. Kvällstidningarna är beroende av lösnummerförsäljningen och kan inte lita på en fast skara prenumeranter. Det öppnar upp för webbversionerna som finns gratis tillgängliga på internet. Det visar också på det komplicerade samspelet mellan innehåll, form och medievanor.

Resultatet har blivit att en stor del av tiden på internet går åt till att ta del av innehållet i tidningar, tv och radio. I åldrarna 25–65 år går 40 procent av tiden åt till att ta del av traditionella medier. Det visar attraktiviteten i de traditionella mediernas innehåll.

Till detta kommer det innehåll som användarna själva producerar på sociala nät- verk, bloggar och i olika intresseforum. Den tid som unga (12–15 år) tillbringar på sociala nätverk upptar en tredjedel av deras internettid. För de äldre 26 till 55 år sjunker andelen till en femtedel.

Det är de som själva på detta sätt är aktiva på internet som också känner sig mest delaktiga i det nya informationssamhället. De är företrädesvis unga och välutbildade med god inkomst och intresse för att prova nya tekniska saker. Det hjälper till om man besöker bloggar eller Twitter. Allra mest delaktiga känner sig de som flera gånger dagligen är på Twitter och de som postar inlägg på olika forum flera gånger dagligen och kommenterar vad andra har skrivit.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Tidigare års rapporter