Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Metod

Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en panelstudie som från början omfattade 2000 telefonintervjuer och idag 3000 intervjuer, baserat på ett slumpvis urval av befolkningen från 16 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Från år 2010 är .SE huvudman för studien.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 3–13 år, idag 2–11 år, ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12 och 15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

De senaste åren har de som fått brev att de blivit utvalda att delta i undersökningen kunnat välja om de vill bli intervjuade per telefon eller om de själva vill besvara frågorna i en webbenkät. I 2013 års undersökning är det 641 personer (21%) som använt sig av möjligheten att delta i undersökningen via internet.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och år 2013 har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade ”Common Questions”. Dessa är exakt lika formulerade i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Vad är unikt med undersökningen?

Undersökningen är utformad som en panelstudie vilket ger möjlighet att följa enskilda människor under längre tid. De flesta andra internetundersökningar är stickprovsundersökningar. Hela befolkningen, även de äldsta intervjuas. I många andra internetundersökningar finns inte personer över 65 år med. Både användare och icke användare är med. Internet ses i ett mycket brett sammanhang. Både tillgång, användning och effekter studeras. Internationella jämförelser är möjliga.

Metodbeskrivning

Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller ifrån av olika skäl. De vill inte vara med längre, eller de har flyttat, bytt namn eller är av andra anled- ningar svåra att få tag på igen. Därför till- kommer ett nytt urval människor varje år som skall fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år skall vara representativt för befolkningen.

Porträtt

De porträttbeskrivningar som förekommer i rapporten bygger på verkliga personer och deras svar som framkommit under flera års undersökningar. Personerna ingår i den panel som utgör basen för den longitudinella studien Svenskarna och Internet.

Urval

Första året undersökningen genomfördes, år 2000, drogs ett slumpmässigt urval på Sveriges befolkning från ett nationellt telefonregister. Detta urval kompletteras årligen för det bortfall som uppstår för att urvalet totalt skall uppgå till 3 000 personer. Vanligtvis måste cirka 700 nya personer rekryteras till panelen för att kompensera för personer som inte längre vill delta. Nyrekryteringen av panelen görs genom stratifierade urval styrda på ålder och kön för att säkerställa en jämn representativitet på dessa variabler.

Urvalen beställs via SPAR, statens personadressregister, som nu handhas av skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och ut- ländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 5 090 varav 4 801 hade nåbara telefonnummer, vilket utgör nettourvalet. 1 887 (39%) ville inte vara med, 76 hade språkproblem. Antalet genomförda intervjuer uppgick till 2 824. Det ger en svarsprocent på 59%.

I ungdomsintervjuerna, 12–15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas, är svarsprocenten lägre. Nettourval 623, varav 330 (53%) inte ville vara med, Antal genomförda intervjuer 201. Svarsprocent 32 procent.

Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren ge- nomförs undersökningen i början av året. 2013 års undersökning pågick från februari till april.

Vuxenundersökning 2013

Svenskarna och internet Intervjuundersökning av ett urval av be- folkningen 16+år (ingen övre gräns) (Antal intervjuade: 3 030).

Ungdomsundersökning 2013

Intervjuundersökning av ett urval ung- domar mellan 12–15 år och deras föräldrar (209 ungdomar och 209 föräldrar).

Föräldrarundersökning 2013

Tilläggsfrågor i vuxenundersökningen till de föräldrar som har barn mellan 2–11 år, om barnens användning av mobil och internet (702 barn).

50 procent män och 50 procent kvinnor 62 procent bor i stad och 38 procent på landsbygden.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Avslutning