Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Sammanfattning

Många hittar nya vänner på internet

Många har fått nya vänner via internet. En tredjedel av alla som använder internet har hittat nya vänner. De allra flesta har sedan träffat några av dessa utanför internet. I genomsnitt är det fem nya vänner som man träffat på detta sätt.

Facebook håller greppet

Så gott som alla som besöker sociala nätverk besöker också Facebook. Två av tre (66%) av internetanvändarna, vilket motsvarar drygt halva befolkningen, besöker någon gång Facebook. Förra året var det 64 procent. Mest aktiva är man i åldern 16–25 år där 76 procent dagligen besöker Facebook. Bland pensionärerna är det mindre än tio procent som gör detsamma.

Allt yngre barn är på Facebook

Facebook besöks av allt yngre barn. Redan när de är åtta år besöker 18 procent sociala nätverk. Vid nio år har det stigit till 30 procent och sedan går det fort och vid tolv års ålder är 81 procent användare och två av tre (65%) av flickorna gör dagliga besök.

En tredjedel av de ungas internettid tillbringas på sociala nätverk

Den tid som unga (12–15 år) tillbringar på sociala nätverk upptar en tredjedel av den tid som de tillbringar med internet hemma eller på andra platser utanför skolan. För de äldre 26 till 55 år sjunker andelen till en femtedel.

Dubbelt så vanligt att följa på Twitter som att själv skriva

Det är mer än dubbelt så vanligt att läsa vad andra skriver på Twitter som att själv skriva. 21 procent följer någon gång vad som händer på Twitter medan nio procent själva skriver någon gång. Två procent skriver dagligen.

Sju av tio flickor i åldern 12–15 år använder Instagram

Instagram används huvudsakligen av de unga. Drygt hälften av ungdomarna i åldern 12 till 19 år är där. Mest aktiva är flickorna i åldern 12–15 år av vilka sju av tio (71%) är användare. Totalt i befolkningen har 15 procent åtminstone någon gång varit på Instagram.

Det mobila internet har inte ersatt datorn

Det mobila internet har inte ersatt datorn. Så gott som alla med en smart mobil har också en dator och nästan alla med en surfplatta har både en dator och en mobil. Och även de som använder sin smarta mobil flera gånger om dagen, eller dagligen en surfplatta, använder sin dator minst lika mycket.

40 procent av internettiden går åt till att ta del av innehåll från traditionella medier

En stor del av tiden på internet går åt till tidningar, tv och radio. Ungefär 40 procent av tiden som tillbringas på internet i åldern 25 till 65 år, går i genomsnitt åt till att ta del av innehåll från traditionella medier.

Internet har inte ersatt de traditionella medierna

Traditionella medier i sina traditionella former dominerar fortfarande, 18 år efter internets introduktion, svenskarnas medieanvändning. Samtidigt används också webbversionerna flitigt. Men det är mycket ovanligt att man helt övergivit de traditionella formerna.

Den mobila utvecklingen skapar nya digitala klyftor

Digitala klyftor försvinner och nya uppstår. Nu är det ungdomar och den unga föräldragenerationen som är först medan de äldre är mer avvaktande. Även inkomst och utbildning spelar in så att andelen med smarta mobiler är betydligt högre hos de med hög inkomst och hög utbildning och mångdubbelt större när det gäller surfplattor.

Egen aktivitet på internet skapar känsla av delaktighet

De som själva är aktiva på internet känner sig mest delaktiga i det nya informationssamhället. De är företrädesvis unga och välutbildade med god inkomst och intresse för att prova nya tekniska saker. Internettiden på Youtube spelar roll liksom tiden på de sociala nätverken. Det hjälper till om man besöker bloggar eller Twitter. Allra mest delaktiga känner sig de som flera gånger dagligen är på Twitter och de som på olika forum flera gånger dagligen postar inlägg och kommenterar vad andra har skrivit.

Internet den viktigaste nyhetskällan bland unga

Internet har successivt övertagit rollen som den viktigaste nyhetskällan för de upp till 45 år och är helt dominerande bland de yngre upp till 35 år. Ju äldre man är desto viktigare blir traditionella medier som tv, dagstidningar och radion. Med ökande ålder avtar internets roll som nyhetskälla snabbt.

Få läser e-böcker och ännu färre har speciella läsplattor

En av tio (11%) läser någon gång en e-bok. Det är nästan exakt samma siffror som förra året. De flesta som läser en e-bok gör det på datorn och nästan alla som läser e-böcker läser också vanliga pappers- böcker. Speciella läsplattor är ovanliga. I jämförelse med USA ligger Sverige här långt efter.

Internetanvändningen har stabiliserats men den mobila boomen fortsätter

Den totala användningen av internet fortsätter att öka något. Men den stora förändringen gäller mobilt internet. Tiden som läggs på mobilt internet har mer än tredubblats på två år.

Fortfarande står 1,1 miljoner utanför internet

Internet fortsätter att sprida sig till allt fler, men spridningstakten minskar för varje år. Antalet som inte använder internet eller använder det mycket sällan har minskat med 100 000 sedan förra året.

Allt flera har smarta mobiler

Två av tre (65%) använder en mobil för att koppla upp sig till internet. Det är en ökning från 22 till 65 procent på tre år.

De unga driver på

De unga driver på utvecklingen av smarta mobiler. Det märks tydligast för dem i åldern 12 till 15 år, där nu 78 procent dagligen använder en smart mobil. För bara två år sedan låg den siffran på fem procent.

Endast den senaste mobilen passar de unga

De unga har en smart mobil av senaste modell som de köpt under de senaste 12 månaderna, medan de äldre använder sig av äldre årsmodeller. Ju yngre man är desto nyare modell har man.

De unga kvinnorna tar över internet

Redan för fyra år sedan var de unga kvinnorna mest aktiva på de sociala nätverken och bloggarna. Idag har de smarta mobilerna förstärkt denna dominans ytterligare. I åldern 12 till 15 år känner sig flickorna mer delaktiga i informationssamhället än pojkarna.

Spridningen av surfplattorna har tagit fart

Under de två senaste åren har spridningen av surfplattorna tagit fart. Var tredje svensk (31%) har idag tillgång till en sådan. Det är främst den unga föräldrargenerationen och deras barn som intresserat sig för surfplattan.

Nära hälften av tvååringarna använder internet

Nära hälften (45%) av tvååringarna använder idag internet och bland förskolebarn är det idag 25 till 30 procent som är dagliga användare. För fyra år sedan var det bara några procent. Så gott som alla, upp till sju år, som dagligen använder internet använder också en surfplatta.

Internet tar allt större plats i skolan

Under de senaste fyra åren har tiden med internet i skolan fördubblats. Hälften av skolbarnen använder internet för att göra skolarbete åtminstone någon eller några gånger i veckan.

Fortfarande använder många skolbarn aldrig internet i skolan

Mer än hälften av dem som är yngre än tio år gör aldrig skolarbete på internet och en majoritet i åldern tio till elva år använder internet för skolarbete endast någon gång ibland.

Många skolbarn anser internet lika viktigt för deras studier som för deras privatliv

Två av tre i åldern 12 till 15 år anser att internet blivit viktigt eller mycket viktigt för deras skolarbete. Det är nästan lika många som anser att internet blivit viktigt för deras privata liv. För de något äldre är det till och med något fler som anser att internet är viktigare för studierna än för privatlivet.

De unga är mest aktiva på internet

De unga i åldern 16 till 25 år är mest aktiva av alla. Åtta av tio kommenterar vad andra publicerat. Åtta av tio postar statusuppdateringar och sju av tio postar inlägg och kommentarer på öppna diskussionsforum.

Fildelningen ligger på samma nivå som tidigare

Fildelningen ligger kvar på samma nivå som tidigare. 20 procent av befolkningen använder någon gång fildelningstjänster för att dela eller ladda ner musik och film. Andelen är högst bland pojkar i åldern 20 till 25 år där 70 procent fildelar.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Om rapporten